Stichting De Zevensprong

Geschiedenis

Op 15 februari 1971 werd de stichtingsakte gepasseerd.

Deze “Stichting Sport en Recreatie Gehandicapten de Bollenstreek” was voortgekomen uit het werk van de oorspronkelijke Commissie Sport en Recreatie Gehandicapten, welke door de ouderverenigingen “Het zorgenkind” en “Philadelphia” was opgericht en o.a. reeds een soos en het zwemmen onder hun hoede hadden. Na een ouderavond in 1969 en de film over het zwemmen met gehandicapten, stapte de heer Bram Roks naar de toenmalige wethouder in Lisse van Leeuwen. Deze zag een stichting niet zo zitten, maar hij begreep wel dat er iets moest gebeuren, omdat de belangstelling voor deze groep mensen in onze samenleving steeds groter werd. Na een afrondend gesprek werd besloten om op 10 januari 1971 te starten met zwemmen in het toen nog nieuwe zwembad in Lisse onder de vleugels van de bovengenoemde nieuwe Stichting, met 28 deelnemers op de zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur (het weekblad van de Bollenstreek vermeldde op 22 nov.1972 al ruim 60 deelnemers en 40 vrijwilligers met als resultaat 25 A en B diploma’s). Enige maanden later volgde een Soos in de Stormbal aan de Oude Haven te Sassenheim met 27 deelnemers o.l.v. Nel Enthoven.

1972

Bram Roks is de voorzitter van de stichting. Co Roodzant werd de secretaris. Als ambtenaar van de gemeente Lisse waarlijk een voordeel, want er viel veel te regelen.

De soos. Chris Zwetsloot werd door de heren Sijpkes en v.d. Drift afwisselend twee steile trappen opgedragen om te knutselen, te volksdansen en dia’s te vertonen. Nel werd bijgestaan door Rie Buurman en Sijpkes.

De vakantiekampen in binnen- en buitenland kregen uitvoering. De heer Sijpkes voor de binnenland vakanties. Kees Houwaard voor de buitenland vakanties. Dankzij de SAMA winkeliers te Sassenheim kregen de bestuurders wat meer armslag door een gift van Fl. 14.000. Het tweede carnaval (het eerste was in de Mariënburg in Lisse) werd bij Van der Geest in Noordwijkerhout gevierd. Verder ging het jaar op aan een Boottocht en de Taptoe Delft.

1973

Treslong werd de plaats voor het derde carnaval (Winterfeest). Frits Slagman werd penningmeester van de stichting. Er werd een muziekgroepje opgestart. Ricky Josten had hiervan de leiding. Een heet hangijzer binnen het bestuursoverleg vormden de hoge taxikosten voor het vervoer van de deelnemers van en naar de activiteit. Mevrouw van Enthoven en de heer van der Peijl waren voor de Taxi en de heren Slagman en Westra – Hoekzema waren voor het gebruik van de N.Z.H. bus. Pas toen kort daarop twee deelnemers i.p.v. in Sassenheim in Haarlem aankwamen gaven de heren zich gewonnen en ging de Stichting de hoge kosten dragen.

1974

Weer werd er geld aan de stichting geschonken, Fl. 10.000.- Op voorstel van de burgemeester van Lisse werd het aan Hare Majesteit Koningin Juliana door Keukenhof geschonken bedrag aan de stichting overgedragen. Dit n.a.v. de 25ste tentoonstelling “der Stichting Keukenhof’. Bestemming: een eigen onderkomen. Er werd aardig aan de weg getimmerd. De publiciteit werd onder meer verkregen door TV uitzendingen. De NCRV met “Eenmaal Andermaal” en een radio interview met de heer Roks onder de titel “Wat zegt dat kind” en enige tijd later TV opnamen in het zwembad in Lisse. Ook Ajax werd aangeschreven voor een financiële ondersteuning. In de notulen staat dat Peter Hoenderdos (een deelnemer) een collecte heeft gehouden (opbrengst was Fl. 17,-). Wat weer geen geld opleverde waren de 4000 folders gemaakt om donateurs te werven (uiteindelijk zou het 25 donateurs opleveren). Het Winterfeest in 1974 in de Bloemenhal van de HBG in Lisse liep uit tot 24.00 uur waarbij sommige bezoekers alcoholische intoxicatie vertoonden. Wangedrag vond men.

De heer Beljaarts, als Boer Bol, moest te veel tijd besteden aan dankbetuigingen en huldigingen vanwege het succes, maar volgende keer toch maar minder sprekers.

De stormbal wordt te klein. Mede door de gift van het Koningin Juliana fonds werd er gedacht aan een eigen onderkomen. Het terrein bij speeltuin vereniging D.V.V. op gemeentegrond van Sassenheim werd voorlopig in erfpacht gegeven aan de Stichting voor Fl. 1,- per jaar. Een officieel document is er tot op heden niet van gekomen! Er werd een onderkomen (een noodwinkel) geschonken door de heer directeur Verduyn (distributiecentrum) uit Hoofddorp. Ook het plaatsen werd betaald. De gymclub in Noordwijk in de Christus Koningschool werd door Ineke v.d. Hulst opgestart.

1975

Ons clubhuis (de houten noodwinkel uit Hoofddorp) functioneerde alweer enige dagen. Achter de bar Klaas Overvliet, die tevens notulist was tijdens de vergaderingen. De Stichting Sport en Recreatie werd volwassen. Met handenarbeid, volksdansen en dia’s draaiden al 45 deelnemers! Er zullen mensen gezocht worden die tegen betaling de bestrating op korte termijn willen doen. Er kwam een jeugdsoos op de zaterdagochtend, o.l.v. de dames Rie Buurman en Cristien de Haas en de heren Faber en Joop Niessen. Het Koningin Juliana fonds fourneerde Fl. 9.500,- voor de stichtingskosten en het nieuwe gebouw de Zevensprong. Nu gaat ook het stijldansen op de vrijdagavond van start. En hier ligt de leiding in handen van Willem Meulblok. En men gaat zwemmen in N.oordwijk “het Bollenbad “ o.l.v. Cor v.d. Hulst.

1976

De Zevensprong kreeg een drankwetvergunning voor het schenken van licht alcoholische dranken. (Verlof A). Er is een invalidenlift in gebruik genomen in het “Bollenbad”, gemaakt door het personeel van het marinevliegtuigkamp Valkenburg. Twee nieuwe activiteiten zijn opgestart: Zwemmen in Noordwijkerhout (“het Kokkerbad”) o.l.v. Jan Brouwer en Gymnastiek in Sassenheim o.l.v. mevrouw Nel Enthoven. De eenheidsprijs aan de bar bedroeg Fl. 0,50. De heer Roks kwam met een leuk idee om de muziekgroep beter te laten draaien, misschien moeten er “meer begaafden” in de groep. En…….. hij had een vooruitziende blik. Ene meneer de Groot kwam te overlijden en zijn wilsbeschikking luidde: Een collecte voor de Stichting Sport en Recreatie de Bollenstreek.

1977

Er werden jaarlijkse begeleiders avonden georganiseerd met Kienen, maar gescheiden daarvan ook een gezellige avond voor bestuursleden, er kwam zelfs een feestcommissie. De muziek bleef om aandacht vragen; mevrouw Odijk wilde een andere opzet, bijv. een tweede groep met een orgel en ze wilde de groep ook op laten treden. Er kwam een concertavond in Voorhout, dus wie weet!

1978

Het Winterfeest ging voor een jaar Lentefeest heten en was dit keer in de Hobaho hallen. Er werd een vergadering gehouden met VOGG en Philadelphia (ouder verenigingen) om het financieel tekort van Fl. 14.000,- weg te werken. Volgens de heer Dijkstra (bestuurslid van Philadelphia) moest ons clubhuis de Zevensprong aan een deskundig onderzoek worden onderworpen i.v.m. veiligheid. Er werden 200 enquêteformulieren verzonden om te weten te komen aan welke activiteiten nog behoefte was. Er kwamen 25 formulieren terug, maar men wist nu dat rustige creatieve bezigheden, zoals handwerk en gezelschapspelen, naast muziek en ritmische sportieve (bal)spelen en gymnastiek populair zijn. Het echtpaar Piet en Frannie Boot gingen gymles geven in Lisse, Willem Boot gymles in Sassenheim en Wil Langeveld nam de gymles over in Noordwijk. In dit jaar werd de stichting lid van de N.S.G. Elk lid kost de stichting Fl. 2,50 inclusief een W.A. verzekering. Een bestuurslid stelt voor een vrijwilliger voor twee jaar te binden na het volgen van een cursus. De heer v.d. Peijl werd opgenomen in het ziekenhuis. Gepensioneerd, na een carrière afgesloten te hebben als Luitenant ter Zee 1e Klasse, heeft hij meerdere bestuurlijke taken bekleed in de Stichting. Zowel bij het paardrijden als het zwemmen heb ik hem ontmoet. Zo bracht hij in het zwembad eens een dronken man aan de bar tot bedaren door hem een pilsje aan te bieden. Een van onze bestuurders had al een klap van de man gekregen, en we vonden het gênant voor onze deelnemers, en gevaarlijk, toen hij met een brede armzwaai al het glaswerk van de bar veegde. Mijnheer v.d. Peijl kon alles aan!

1979

De Harddraverijvereniging Lisse en Omstreken en de watersportvereniging “Uitermeer” organiseerden een vaartocht voor onze deelnemers. Er werd met plezierjachtjes gevaren. Bij manege de Vroomen kon niet meer gereden worden en de muziekgroep moest worden gereorganiseerd. Er werd een Sint Nicolaas pak plus twee zwarte Pieten pakken gekocht. De speeltuinvereniging D.V.V. kreeg een rekening aangeboden, omdat er een ruit sneuvelde tijdens laswerkzaamheden in de speeltuin. De heer  v.d. Peijl kwam weer terug maar wilde ontheven worden van zijn functie als er een opvolger voor hem kwam (hij zou 12 april 1980 overlijden). Er was nu weer Fl. 3.200,- op de spaarrekening en Fl. 10.000,- aan werkkapitaal.

1980

We hebben bezoek gehad van mevrouw Vrolijk, echtgenote van de Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland. Jammer dat de foto’s waren mislukt. De N.S.G. heeft 2.6 miljoen ontvangen van de Telebingo. Wij waren nog maar kort lid en mochten toch meedelen. Mevrouw Zuiderduin, een celliste, ging les geven aan de tweede muziekgroep (de toonladder) met Margret Zonneveld en Wil Langeveld Men wil een nieuw biljart, maar daarvoor moeten er palen geslagen worden onder het clubhuis (en dit speciaal en alleen voor de WAO groep “de Kring”). Op de soos werd er nu ook weer aan volksdansen gedaan. 14 zwembegeleiders volgden een cursus vrijwillig sporttechnisch kader. Reparaties en vernieuwingen aan het clubhuis vroegen Fl. 6.278,- uit de reservepot. Er waren in dit jaar 32 stijldansers. Juffrouw Lingac ging de handenarbeid overnemen op de soos. Men eiste meer financiële gegevens en ruimere informatie, vermeldde het clubblad, zo weten we nu dat het clubhuis een nadelig saldo had van Fl. 11.000,-. Dhr Westra-Hoekzema trad af, i.v.m. drukke werkzaamheden. Willem Meulblok heeft contacten gelegd met maneges in Hillegom en in Noordwijkerhout. Er zijn door Miep Meulblok 3 films gemaakt over de activiteiten (zijn die er nog?).

1981

Ricky Josten zocht contact met de Jostiband, omdat ze nog steeds zocht naar melodieën en een eigen sound, in dat jaar werd voor het eerst de naam van de muziekgroep (Bollenband) genoemd door Ricky. Omdat de buitenlandvakanties terugliepen, moest er geïnventariseerd worden. Piet Boot moest de gymnastiek in Lisse laten schieten. Een groep Japanse jongeren bezocht het zwemfeest in Lisse. Het paardrijden in Hillegom werd overgenomen door de heer Klein.

1982

Het 11e Winterfeest. Rie Stokman kreeg van het Spectrum buitengewoon verlof om de buitenlandvakantie te leiden. De gymnastiek in Sassenheim werd gestopt. De Bollenband heeft een draagbare piano aangeschaft. Nu zat paardrijden Hillegom weer zonder leiding, omdat de heer Klein verstek liet gaan. Omdat er veel werk moest worden verzet en de boog niet altijd gespannen kon staan, werd het 12½ jarig bestaan gevierd van de Stichting (er waren al enige lustrums gevierd). Maar ook werd er gekeken (vooruitziende blik) of de administratie niet door een “Gemeenschappelijk bureau” van gelijke strekking kon worden gedaan. De tijd was er nog niet rijp voor. Bij het dansen, muziek en het zwemmen werden vrijwilligers gezocht. Bram Roks droeg de leiding van het zwemmen Lisse over aan Piet Turk, wat tevens inhield dat daar ook een bestuursfunctie aan vast zat voor Piet. Er werd een goed draaiboek van het Winterfeest gemaakt. Klaas Overvliet gaf te kennen dat hij in de VUT wilde.

1983

Kees Houwaard ging met 51 deelnemers en 5 begeleiders naar Mallorca. Het paardrijden in Hillegom ging nu in 2 groepen. Jan Caspers volgde Klaas Overvliet op en werd de nieuwe beheerder van het gebouw de Zevensprong via het Spectrum. Het eerste optreden van de Bollenband voor de VOGG (oudervereniging). Er werd een brievenbus aangevraagd en een Macro pas. Door Telebingo werd een bedrag toegezegd van Fl. 16.000,- over 5 jaar te spreiden. Er waren bedenkingen, omdat anderen het mogelijk konden gebruiken om nieuwe activiteiten op te starten, en dat mocht niet. De binnenland vakanties waren weer in Katwijk (Brabant) en Leusden. In het bestuur zaten nu; Bram Roks, Co Roodzant, Frits Slagman, Arie Buitenk, Jan Brouwer, Kees Houwaard, Cor v.d. Hulst, Wim Meulblok, Piet Turk, Rie Schelvis, Nel Enthoven en Ricky Josten. Er werd een mededelingenblad uitgegeven i.p.v. een periodiek. Door Frits Slagman werd voorgesteld om tijdens het Winterfeest het verkoopassortiment uit te breiden met enkele vissoorten? En het stond plompverloren in de notulen! “De gymnastiek in Sassenheim werkte weer met 13 deelnemers”.

1984

Er moeten betere instrumenten komen voor de Bollenband, de huidige instrumenten zijn te kinderachtig, vermeldden de notulen. Een bestuurslid wilde een halfjaarlijkse tussenstand van de financiën, dit lukte niet en het bestuurslid trad af, maar bleef wel actief als begeleider. De belangstelling voor de NSG vergaderingen nam af. Piet Turk werd benaderd door het bestuur van GSC de Poel om een discoavond te organiseren in 1985, voor onze deelnemers, in het Poelhuys. Jan Caspers ging een Bierproefcursus volgen. De stichting leende hem 30% van de kosten en 70% werd betaald door het Spectrum. Dick Nederstigt wilde lid worden van het bestuur en werd verantwoordelijk voor het Winterfeest en het paardrijden in Hillegom. Wim Meulbiok moest bedanken als leider van het Stijldansen. Ricky Josten had nu de beschikking over enigszins geschoolde krachten. Het pad naar het clubhuis moest uitgevlakt worden. De prijsopgaaf van de Fa. Dijkstra maakte dat “we” het zelf moesten doen, dus vrijwilligers voor een vergoeding van Fl. 5,- per dag. Piet regelde dat een aantal deelnemers mee konden doen aan de zwemvierdaagse. Tevens was er het jaarlijkse afzwemfeest. Verschillende deelnemers zwommen af voor een diploma of voor een brevet. Er was vraag naar een zwemlift in Lisse en die kwam er. Jan Brouwer trad af als bestuurslid en als activiteitenleider in Noordwijkerhout. Dit werd met zijn zwemmers tijdens hun 10 jarig jubileumfeest gevierd op de Bowlingbaan. Frits Slagman zag graag een opvolger voor hem, Bram Roks vroeg hem om aan te blijven tot het nieuwe clubhuis er was. We deden niet mee met de zwemvierdaagse, omdat het te zwaar leek voor onze deelnemers, later bleek dat er toch deelnemers met de zwemvierdaagse hadden meegedaan.

1985

De baromzet van de 7-sprong van het eerste 1e halfjaar, 159 dageenheden bedroeg Fl. 4.900,-. De eerste disco avond in het Poelhuys in Lisse werd een groot succes. Er was zelfs een voltallige jury.

1986

Men wilde knutselavonden als nieuwe activiteit en men gaat niet over één nacht ijs. De K.T.S. in Voorhout en de L.T.S. in Hillegom werden gepolst voor mogelijkheden en onderdak. Dick en Piet en folders moesten het idee rond breien, maar helaas is het toen niets geworden (later kwam er toch zoiets als de Stekker). Het Winterfeest heeft 850 schildjes te vergeven ad Fl. 1,- (nu in 2002 is het € 2,- excl. het koordje, en dan 1300 stuks). Jeanette Duivenvoorden – Waasdorp kreeg nu de leiding in handen bij het stijldansen. In het bestuur werd voor het eerst gedacht over een naamsverandering, de naam waaronder men werkte vond men toch wel erg lang. Een terloopse opmerking over de 7 activiteiten, te weten dansen, zwemmen, paardrijden, gymnastiek, muziek, soos en de vakanties in een brief van 10-04-86, werd niet de voorloper van de huidige naam, maar de 7 gemeenten waarin de stichting actief was. De nieuwe stichtingsnaam is toen geboren: “De Zevensprong”. Er kwam een rolstoeldans demonstratie. De Bollenband heeft 2 keyboards gekocht. Vakantie binnenland ging voor de eerste keer naar de Glind, de vroegere Rudolfstichting. Het huwelijk van Ruud Kors en Wilma Duineveld (beiden begeleider bij het zwemmen in Lisse), kreeg ruime aandacht bij SSRG de Bollenstreek. Er werd een computer aangeschaft en geprobeerd om andere organisaties te animeren er gebruik van te maken. Op de nabespreking van het Winterfeest kwam de slager ter sprake, alhoewel deze man Fl. 125,- aan de stichting afdroeg mocht hij f 0,50 zelf rekenen per klant. Hierover werd hevig gediscussieerd. Hij zou te veel winst maken.

1987

Hans Mertens van de Stichting Bollenstreek vroeg het bestuur de GVT’s en de DVO’s te mogen vertegenwoordigen, voor een betere afstemming op elkaars behoeften. Men dacht erover om de Bollenband op te splitsen in een drumband en een melodische groep. Ricky Josten gaf te kennen dat zij wilde stoppen met de Bollenband en haar taken wilde overdragen aan Wil Langeveld. Ook stopte zij als lid van het bestuur. De heer Sijpkes ging dit jaar voor de 20e keer mee als leider vakantie binnenland. Er werd een bouwcommissie in het leven geroepen. Zitting daarin had: Dick Nederstigt, Piet Turk, Nel Enthoven, Co Roodzant en Jan Caspers. Financiële Commissie: Frits Slagman, Bram Roks en Co Roodzant. De heer Slagman heeft toen de heer Ed Ruhê (gemeente architect Sassenheim) bereid gevonden voor ons, de stichting, een prachtgebouw te tekenen (pas in 1994 zou de eerste schop de grond in gaan)

1988

Het nieuwe informatieblad is klaar. Cor v.d. Hulst heeft zijn schoonzoon Willem Bom en zijn dochter Nelleke gevaagd het zwemmen in Noordwijk over te nemen + bestuursfunctie. De discoavond in ‘t Poelhuys was weer een succes, 76 deelnemers + 25 begeleiders, maar de animo nam iets af. Er werd een orgel geschonken door de familie van Schie uit Noordwijk. Mevrouw Emmy Henquet nam voorlopig het zwemmen in Noordwijkerhout over. Dit jaar kon de bootvaartocht vanwege het slechte weer geen doorgang vinden, als alternatief werd er uitgeweken naar het Fioretti College in Lisse met een leuke feestmiddag, een clown en een diner.

1989

Kees Houwaard droeg, na 15 jaar, de leiding van vakantie buitenland + bestuursfunctie over aan Arie Stokman. Bij de Bollenband werd Hans Blömer de nieuwe dirigent. Er kwam een tweede soos: de Stekker, gestart in de Oude Post o.l.v. mevrouw Ida Nolles. Anita v.d. Wal nam de leiding + bestuursfunctie zwemmen Noordwijkerhout. 14 begeleiders van het zwemmen, van de stichting, deden een cursus, georganiseerd door NSG (vrijwillig kader zwembegeleider/ster van geestelijk gehandicapten). Ruud Kors gaf via Piet te kennen, dat hij wat meer voor de stichting wilde gaan betekenen bijvoorbeeld een bestuursfunctie. Frits Slagman maakte zich zorgen over de financiën, m.n. de hoge taxikosten. Het DB ging zich met Ruud buigen over de begroting. Voor het Winterfeest moesten de consumpties naar Fl 2,-. Voor de Vaartocht moesten de deelnemers Fl 10,- gaan betalen. Men wilde de gymnastiek Sassenheim stoppen i.v.m. leiding. Hans Mertens wilde in de vergadering met GVT’s, de leiding overhalen om mogelijke ziekten / gebreken door te spelen naar activiteitenleiders. Ook de Gymnastiek in Lisse moest stoppen i.v.m. leiding. Co wist misschien iemand. Frits Slagman wilde nu stoppen met het penningmeesterschap, Ruud Kors nam het penningmeesterschap over. Hij werd verder ingewerkt door Frits. Frits bleef wel aan als bestuurslid en ging zich bezig houden met de nieuwbouw. De nieuwbouw werd nog een jaar uitgesteld.

1990

Vanwege het 20-jarig bestaan zwemmen Lisse, werd er een grootse zweminstuif georganiseerd met daarbij een ballonnenwedstrijd en een optreden van Trou Moet Blijcken. Er werd een nieuwe leider gevonden voor de gym. Sassenheim, Renè Lignac. Tussen Ron Niessen en Wim Meulbiok klikte het niet tijdens het paardrijden. Dick probeerde daar wat aan te doen, en dat lukte. Piet organiseerde in samenwerking met de NSG een avond over “Epilepsie en zwemmen” voor de zwembegeleiders van de stichting. Deze avond was een succes. 42 begeleiders volgden de thema-avond. De slager op het Winterfeest mocht geen open vuur meer gebruiken en eigenlijk wilde men zijn werk in eigen beheer nemen. Marleen van Keulen werd gepolst over de opbrengst van de sponsorloop. Tinie Westra-Hoekzema kon met haar middenstandsdiploma de drankbeheer vergunning overnemen van Jan Caspers. De zwembadhuur Noordwijkerhout is dit jaar van Fl. 93,- naar Fl 165,- gegaan, gekeken werd naar een oplossing, bijv. 2 banen huren van de zwemvereniging aldaar.

1991

Bij het zwemmen in Lisse werd er door diverse deelnemers met perslucht gezwommen in het zwembad. De onderwatersportvereniging “de Guppen” assisteerde hierbij. Mevrouw Timmers nam na 20 jaar trouwe hulp afscheid van het zwemmen in Lisse. Marleen van Keulen ging de gymnastiek in Lisse leiden. Ook in Noordwijkerhout zwom men af voor een basiszwemdiploma en behaalden men certificaten. Anita gaf de leiding van het zwemmen Noordwijkerhout + bestuursfunctie over aan Marijke de Leeuw. Anneke Clemens nam bij het dansen de leiding over van Jeanette. Buitenland vakantie ging dit jaar naar Joegoslavië, Arie vertelde over een enerverende vakantie in verband met politieke situatie aldaar. Cor v.d. Hulst wilde nu ook als bestuurslid stoppen na 17 jaar actief te zijn geweest. Fia v.d. Ploeg had een nieuwe organiste op het oog. Men wilde ook diverse verenigingen in de regio met G-voetbal onder de vlag van S.S.R.G de Bollenstreek brengen. Jan Caspers nam afscheid als beheerder van de Zevensprong. In de Zevensprong werden zijn taken bij toerbeurt overgenomen door het bestuur. Er is een Regionaal Overleg Vrijetijdsbesteding, het ROZ, opgericht en Hans Mertens heeft hier namens ons bestuur zitting in gekregen. Men wilde een nieuwe naam en een nieuw embleem. Frits zal dhr. Koelewijn benaderen of hij dit wil ontwerpen. Dit ontwerp wordt later door het AB afgekeurd. Op 18 oktober was er weer een disco avond in ‘t Poelhuys in Lisse.

1992

Willem Bom trad toe tot het bestuur. Tony Caaris nam zwemmen Noordwijkerhout + bestuursfunctie over van Marijke. De gym Lisse ging verkassen van de grote sportzaal in Lisse naar de klarinet, dit scheelde de stichting Fl. 800,- per jaar en mevrouw Timmers nam het contactadres over van de heer Mijnders, die de leiding had. Co en Dirk en Ed Ruhè namen contact op met Wil Veldhoven en bekeken de tekening en begroting van het nieuwe clubhuis. De heer Veldhoven (architect te Lisse) had veel bewondering voor de tekening, maar vond, door het gebruik van andere materialen, dat er op de kosten Fl 50.000,- kon worden bezuinigd. Piet Turk en Willem Bom zetten zich in voor een nieuw info boekje. Er werd een tekenwedstrijd opgezet over de diverse activiteiten en de beste tekeningen zouden worden gebruikt ter opsiering van het info boekje. De nieuwe naam werd stichting “de Zevensprong” m.i.v. 1995. De heer Sijpkes ging voor het laatst mee met de binnenlandvakantie. Piet Turk volgde met goed gevolg de opleiding Zwemleider B. Ruud nam de bevoorrading van de bar op zich. Bij het zwemmen Lisse kwam een nieuwe activiteit. Op 2 december van dat jaar ging het kanoën van start, besloten wordt dat er iedere eerste zaterdag van de maand in het zwembad “de Lis” kon worden gekanood. In de zomer op het buitenwater en ook onder deskundige leiding van Piet van der Berg en Albert Meijer. Jacques Dierikx houdt hierbij toezicht.

1993

Frits Slagman nam, na 22 jaar in het DB zitting te hebben gehad afscheid met de woorden ‘Een goed kasbestuurder is de basis van een goed besturen’. Astrid Fundaro zou hem opvolgen als activiteitenleidster bij het stijldansen en tevens werd zij bestuurslid. De resultaten van het Winterfeest, met een bruto omzet van Fl. 18.000,- gaven een netto bedrag van Fl. 7.000,- te zien. Rie Buurman heeft de jeugdsoos, door te weinig belangstelling beëindigd Peter Schoonens heeft de leiding van de binnenland vakantie overgenomen van de heer Sijpkes. Marian van Hilst, als vertegenwoordigster van de S.P.D. (sociaal pedagogische dienst) vertelde ondersteuning te kunnen geven in financiële / administratieve zaken voor al onze activiteiten (7 jaar later zouden de eerste stappen toch worden gezet!) Piet Turk werd benaderd door Piet vd Berg en zijn zoon Pancho 14 jaar, deze zit op de grafische school, hij vraagt of hij i.v.m. zijn werkstuk het nieuwe logo voor de Zevensprong mag ontwerpen. Het bestuur gaat akkoord. Pancho krijgt voor zijn ontwerp op school een 8 en van de stichting een cadeaubon van Fl. 50,- De soos de Stekker werd opgeheven. Amsterdamse Arie heeft een optreden verzorgd bij de soos. Piet dacht aan een triatlon, te weten 100 meter zwemmen, 1 km fietsen en 300 meter hardlopen. Hans Mertens verliet de stichting i.v.m. veranderde werkomstandigheden, maar gaf de boodschap door dat de Noordwijkse ijsclub Fl. 2.000,- aan de stichting gaat schenken. Op 1 oktober is er een nieuwe activiteit gestart, namelijk het rolstoeldansen.

1994

Anneke Clemens stopte bij het stijldansen, Astrid wilde voorlopig wel het dansen begeleiden. Margreet de Vries werd leider bij het rolstoeldansen en tevens bestuurslid. Rolstoeldansen deed mee aan het E.K. in Boxmeer. Bollenbandleden kregen allemaal een hesje van een gulle gever. Piet organiseerde in samenwerking met de NSG een avond over Autisme en Sport, dit was een geweldige avond met als spreker Peter Wiesenhaan. I.v.m. nieuwbouw moest ons oude clubhuis worden afgebroken. De kanovereniging Lisse toonde belangstelling en wilde het gebouw graag hebben om er een kanoloods van te maken. Het gebouw werd door hun leden afgebroken. Helaas voor de kanovereniging ging de opbouw niet door omdat er geen vergunning werd verleend i.v.m. het te hoge dak aan de Ringvaart. De nieuwbouw verliep gladjes en zou klaar zijn medio december. Gymnastiek Lisse werd opgesplitst in twee groepen. De filmavond in ‘t Poelhuys was geen succes, meer begeleiders dan deelnemers, gedacht werd volgend jaar aan een playbackshow.

1995

Margreet heeft een sponsor gevonden voor de kleding van de rolstoeldansers. Zij moesten naar Halfweg om mee te doen aan een rolstoeldans marathon. Ook zou Margreet haar functie neerleggen, dhr. Bakker nam het over. Op 7 januari vierde zwemmen Lisse haar 25 jarig bestaan met een zweminstuif en een optreden van de Bergh drummers. Die dag werd ook mevr. van Eeuwijk in de bloemen gezet, omdat zij al 25 jaar begeleidster was bij het zwemmen. Dit zelfde jaar zou zij komen te overlijden. De soos is gestart in het nieuwe clubhuis op 2 februari, het dansen op 3 februari. Op het Winterfeest werd het nieuwe logo en de nieuwe naam (de Zevensprong) onthuld door Bram Roks en Pancho v.d. Berg. Jacqueline Bosveld ging het bestuur versterken. De officiële opening van het clubhuis de Zevensprong was op 16 juni. De soos vierde op 5 oktober haar 25 jarig bestaan. Zwemmen Lisse start te met een wedstrijdgroep, trainer / coördinator werd hierbij Theo van Diest. Voor het 25 jarig jubileum van de Stichting werd een commissie samengesteld, zitting daarin hadden; Nel Enthoven, Fia van Houten en Willem Bom.

1996

In het bestuur zaten dan nog Bram Roks, Co Roodzant, Ruud Kors, Astrid Fundaro, Fia van Houten, Jacqueline Bosveld, Toni Caarls, Nel Enthoven, Willem Bom, Dirk Nederstigt, Arie Stokman, Dhr. Bakker en Piet Turk. Begin van het jaar ging het zwembad “de Lis” voor 2 maanden dicht i.v.m. een verbouwing. Piet vond het VOGG bereid om voor ons een touringcar te sponsoren en dit voor 7 weken. Afwisselend naar Noordwijk en naar Heemstede, zodat de deelnemers heerlijk konden blijven zwemmen. Toni Caarls gaf te kennen dat zij het bestuur wilde verlaten, maar wel activiteitenleidster wilde blijven. Op 15-06-96 werd in het Poelhuys het 25 jarig bestaan gevierd van De Zevensprong op een grootse manier.

1997

In zwembad “de Lis” werden voor de eerste keer op 22 maart wedstrijden worden georganiseerd (de open Bollenstreek kampioenschappen). Voor het eerst ook naar de NK wedstrijd zwemmen in Zutphen, waar Martijn Pluimers gelijk een gouden plak zwom. Epco Boerema werd onze nieuwe voorzitter. Bram Roks stopte na 27 jaar. Hij kreeg de Speld voor Bijzondere Verdiensten toegekend de NSG. Hij was toen bijna 80 jaar. 4 december van dat jaar overleed Co Roodzant. Dit was een grote schok voor het bestuur en haar vrijwilligers en deelnemers. Hij leidde vele zaken tot een oplossing, ook door de goede contacten die hij immers als ambtenaar bij de Gemeente Lisse had opgebouwd.

1998

Lisse bestond 800 jaar, ter ere van dat bestaan werden er in Lisse vele activiteiten georganiseerd. Zo ook voor de Zevensprong die voor onze doelgroep iets kon organiseren. Het werden de Nederlandse kampioenschappen zwemmen onder leiding van Theo van Diest, en zij wisten namens de Zevensprong een grandioos NK neer te zetten. Met 156 deelnemers werd het een waar feest. Nel Enthoven stopte na 28 jaar als bestuurslid en activiteitenleidster van de Soos, maar blijft wel actief. Zij ontving ook de Spelt voor Bijzondere Verdiensten van de NSG. Ted Lentink en Edith van der Heiden nemen het van haar over. Lucky Seven, de rolstoeldansers, vielen in de prijzen in Bodegraven met o.a. een 2e prijs voor Caroline v.d. Voort en Rudgard A-Tjak in het duo-dansen. Ook een nieuwe secretaris diende zich aan, Joop Niessen. Een werkgroep ging de wensen en gedachten van de vrijwilligers inventariseren o.l.v. Bert Wammes, lid van de Sportraad Zuid Holland.

1999

Al vroeg in dit jaar overleed, na een kort ziekbed, Jacqueline Brouwer, vrijwilligster bij het zwemmen in Noordwijkerhout en lid van de werkgroep” De Zevensprong en de Toekomst”. De leden van de Rotaryclub organiseerden jazz optredens en konden een cheque overhandigen. Wij deden weer mee aan een prominenten show in Lisse tijdens Koninginnendag o.l.v. Marleen. Op één van hun tochten redden de kanoërs een schaap uit het water. Er zijn geluidsmetingen gedaan tijdens het spelen van de Bollenband in het clubhuis. Deze bedroegen gemiddeld 100 decibel. Volgens een arts van de Arbodienst West is er dan risico voor gehoorschade. Men nodigde Rick van Boekel, leider van een Djembé orkest uit om 2 keer instructie te geven en het geluidsniveau omlaag te brengen. Nog twee mensen moesten ons verlaten, Jacqueline Bosveld wegens ziekte en Nico Zuidhoek, beheerder van de bar. Hij ging met de VUT maar werd niet lang daarna opgevolgd door Ton en Nel de Jeu, geheel vrijwillig. Jacqueline kreeg de Speld voor Bijzondere Verdiensten. Een vernieuwde Nieuwsbrief rolde van de persen. Iedereen moest nu over op automatische betalingen, met wat weerstand.

2000

Piet Turk werd in Lisse Supergaper en zou ook nog een lintje krijgen. Nelleke Bom als leidster van het zwemmen in Noordwijk ontving dit jaar de Speld voor Bijzondere verdiensten. Alles werd nu in gang gezet voor de samenwerking met de VTV. Zo maakten we kennis met de heer Ramlal, Marjan v.d. Hilst, regiomanager, en Astrid Fattor, beleidsmanager. In april werden maar liefst 80 Zwembrevetten behaald in Lisse en werd er door 10 deelnemers afgezwommen. Arie Stokman ging met 50 man naar Mallaga, voorwaar een huzarenstukje. Fia v. Houten, Clara Erades, beiden van de Bollenband, en Bob Broekhof, zwemmen Noordwijkerhout verlieten de Zevensprong. Wat later ook Ria v.d. Vlugt van het Stijldansen, maar deze werd overgenomen door Cynthia Klein. Het rapport “De 7-Sprong en de toekomst” en de daarna gehouden enquête onder de vrijwilligers werd verspreid. Veel is er niet gedaan met de resultaten ervan. Frustraties en twijfel over de opzet ervan en de betrouwbaarheid van de afloop. Een goed gesprek daarna kwam er niet van, omdat andere zaken alweer onze aandacht vroegen. Tony Caarls en Marleen v. Keulen verlieten de 7-Sprong, respectievelijk zwemmen Noordwijkerhout en gymnastiek in Lisse. De gymnastiek kwam te vervallen en het zwemmen werd overgenomen door Willemien Beuning en Anneke v.d. Klugt. Willem Bom geeft het stokje over aan Jolanda van Schie, in het Bollenbad, maar blijft wel actief. De heer Kikkert kreeg ook de Speld voor Bijzondere Verdiensten uitgereikt. Hij startte het zwemmen in Noordwijk, 25 jaar geleden. Alle vrijwilligers kregen een fles champagne in december.

2001

Mutaties waren aan de orde van de dag. Deze keer verliet José Perfors ons maar gaf het dirigeerstokje van de Bollenband over aan Theo v. Keulen. Het eerste product van de VTV was een uitgave van 150 informatieboekjes over de Zevensprong. Het VSB fonds heeft een subsidie gedoneerd van Fl. 38.000,- om de fusie en een symposium te realiseren. De Zomeractiviteiten zijn goed verlopen met weer een fantastische Barbecue als slot. De barprijzen zijn dat jaar fors verhoogd, wat op tegenstand stuitte. Na wat voor en tegens kreeg Netty de kans om nieuwe prijzen vast te stellen. In Amersfoort weer de NK zwemmen, maar nu voor het eerst in een 50 meterbad, alwaar een mooie 3e plaats werd behaald. De Culturele Avond, die goed liep werd besloten met het wakker kussen van Sneeuwwitje door Ted Langeveld, de presentator van vele jaren, maar nu op zoek naar nieuwe uitdagingen in Canada. We zullen straks ook Ruud Kors uitwuiven als de fusie daar is. Hij begon als vrijwilliger bij het zwemmen in Lisse en werd later Penningmeester. De NSG verleende hem ook de Speld voor Bijzondere verdiensten. De grote feestavond van 30 november was ter ere van de vrijwilligers en de samenwerking met de VTV in 2002. Maar liefst 120 vrijwilligers woonden het toneelstuk ‘Knijpen in een tomaat’ bij, voorafgegaan door een heerlijk koud buffet, en besloten met een drankje. Nu, bij het begin van 2002, gaan we met een goed gevoel het 33e jaar in met hoog in het vaandel, de Sport en Recreatie voor de mensen met een beperking.

Joop Niessen, met dank aan Piet Turk, Nel Enthoven en Epco Boerema